Pravidlá projektu

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku (ďalej len „školy“) tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK s.r.o ako Prevádzkovateľ organizácie zodpovednosti výrobcov je v zmysle zákona č.79-2015 Z.z. o odpadoch oprávnená zaisťovať plnenie povinnosti spätného zberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodnenia elektroodpadu a použitých batérií.

1. Členstvo v programe RECYKLOHRY a jeho princíp

 • Členom školského recyklačného programu RECYKLOHRY (ďalej len „program RECYKLOHRY“), sa môže bezplatne stať každá škola, ktorá má právnu subjektivitu (t. j. má pridelené identifikačné číslo: 1 IČO = 1 subjekt v programe RECYKLOHRY), ktorá sa prostredníctvom registračného formulára na www.recyklohry.sk prihlási do programu RECYKLOHRY a dostane potvrdenie o úspešnej registrácii prostredníctvom kontaktného e-mailu. Škola je povinná vyplniť registračný formulár pravdivo a úplne.
 • Program RECYKLOHRY umožňuje školám získavať na základe zberu veľmi malého elektroodpadu a batérií v nadväznosti na vzdelávacie a výchovné úlohy s environmentálnou tematikou na vlastný, tzv. bodový účet body, s ktorými sú ďalej spojené odmeny, ktoré môže škola čerpať v súlade s týmito pravidlami programu RECYKLOHRY. Na základe programu RECYKLOHRY môže byť zároveň v zázemí školy umiestnená nádoba na zber veľmi malého elektroodpadu a nádoba na zber použitých batérií. Umiestnením nádoby na veľmi malý elektroodpad je zároveň vytvorené zberné miesto podľa § 32 ods. 25 zákona č. 79/2015 Z.z. a umiestnením nádoby na zber použitých batérií je zároveň vytvorené zberné miesto podľa § 42 ods. 22 zákona č. 79/2015 Z.z.
 • Poskytnutím kontaktných údajov do programu RECYKLOHRY dáva škola súhlas s ich využívaním na účely programu RECYKLOHRY, najmä pre zasielanie ponuky odmien, informácií o akciách programu RECYKLOHRY a pod. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním odvolania na adresu Organizátora: RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, alebo na jeho e-mail: info@recyklohry.sk
 • Škola môže ukončiť účasť v programe RECYKLOHRY iba písomným oznámením o ukončení účasti. Písomné oznámenie o ukončení účasti musí byť doručené na adresu Organizátora: RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, alebo na jeho email: info@recyklohry.sk. Ukončiť účasť školy v programe RECYKLOHRY môže tiež Organizátor na základe opakovaného či zvlášť hrubého porušovania týchto pravidiel. V prípade ukončenia účasti je škola povinná vrátiť pridelené zberné nádoby v pôvodnom stave, a to najneskôr do 30 dní od ukončenia svojej účasti v programe RECYKLOHRY. Organizátor je oprávnený neprijať do programu RECYKLOHRY školu, ak sú k tomu dané závažné dôvody, najmä ak ide o subjekt, ktorý v minulosti zneužil výhody a/alebo mechanizmus tohto programu.

2. Prihlásenie do programu a bezpečnosť

 • Škola je povinná zaistiť, aby v jej mene komunikovali a konali s Organizátorom iba osoby na to oprávnené.
 • Pri komunikácii v programe RECYKLOHRY sa škola prihlasuje pomocou svojho užívateľského mena (= identifikačné číslo, IČO) a hesla (zadaným pri registrácii), ktoré dostane po dokončení registrácie na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, zadanú do registračného formulára. V záujme vlastnej bezpečnosti je škola povinná uchovávať registračné údaje, najmä heslo, v tajnosti. Škola nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek zneužitie svojich registračných údajov, najmä hesla.
 • Prihlásením do programu RECYKLOHRY škola akceptuje tieto pravidlá, vrátane ich prípadných zmien urobených v súlade s týmito pravidlami.

3. Obsluha programu a informácie o bodoch

 • Informácie o programe RECYKLOHRY, registračný formulár, pravidlá projektu, kontakty, materiály na prevzatie a katalóg odmien, sú školám k dispozícii na internetových stránkach www.recyklohry.sk.
 • Informácie o škole, aktuálnom stave bodov na konte školy a ich pohybe, prehľad odmien aktuálne dostupných (na základe získaných bodov), aktuálne vyhlásené úlohy týkajúce sa problematiky odpadového hospodárstva a formulár na objednanie odvozu zbernej nádoby, sú dostupné po zadaní užívateľského mena a hesla na www.recyklohry.sk alebo poskytované na telefónnom čísle +421 232 118 801 alebo 0948 405 530.
 • Prípadné otázky je možné tiež zasielať na e-mailovú adresu info@recyklohry.sk

4. Zbieranie bodov

 • V rámci programu RECYKLOHRY získavajú jednotlivé školy body:
  • Za každý celý 1 kg čistej hmotnosti odovzdaného drobného elektroodpadu budú škole pripísané na bodový účet 3 body. Za tzv. veľké domáce spotrebiče (kat. č. 1), TV a PCM, chladničky a mrazničky nebudú škole pripísané žiadne body. Veľké domáce spotrebiče, TV, PCM, chladničky a mrazničky budú zvezené iba v prípade, ak boli využívané pre priamu potrebu školy a boli vyradené z majetku školy.
  • Za odevzdané použité batérie budú škole pripisované body na základe odovzaného množstva:
   • viac ako 19 kg – 5 bodov za 1 kg batérií
   • 12-19 kg – 4 body za 1 kg batérií
   • menej ako 12 kg – 2 body za 1 kg batérií
 • V špeciálnych úlohách može byť počet za odevzdané použité batérie krátkodobo upravený na vyššie bodové hodnoty.
 • Za splnenie úlohy vyhlásenej na www.recyklohry.sk bude škole pridelený počet bodov zodpovedajúci náročnosti a kvalite spracovania úlohy, ktorý bude spresnený pri jeho zadaní (cca 100 – 200 bodov).
 • Bodové transakcie, najmä stav bodového účtu a objednávky odmien, môžete konzultovať na telefónnom čísle +421 232 118 801 alebo 0948 405 530.
 • Škola je povinná naplnené jutové vrece (ktorý je súčasťou zbernej nádoby) na veľmi malý elektroodpad a nádobu na použité batérie pripraviť na odvoz. V prípade zbytočného výjazdu (tzn. elektroodpad, ktorého odvoz škola objednala, nie je pripravený na odvoz) bude škole udelená sankcia vo výške 500 bodov.
 • Ďalej môžu byť udelené bonusové body za čistotu obsahu zberných nádob. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na odobranie bodov v primeranom rozsahu (najviac však 100 bodov) v prípade kontaminácie inými odpadmi (zberná nádoba obsahuje veci, ktoré do nej nepatria).
 • Špeciálne bonusové body môžu byť tiež udelené pri splnení podmienok špeciálne vyhlásených akcií na webových stránkach www.recyklohry.sk. O špeciálnych akciách bude vždy škola informovaná prostredníctvom e-mailu.
 • Body za zber veľmi malého elektroodpadu a použitých batérií budú škole pripísané na bodový účet vždy po uskutočnení ich odvozu a vyhodnotení (hmotnosti, čistoty), a to najneskôr do 21 dní od vykonania odvozu.
 • Body za splnenie úlohy vyhlásenej na www.recyklohry.sk budú škole pripísané najneskôr do 7 dní od termínu vyhlásenia výsledkov úlohy. Termín odovzdania úlohy bude vyhlásený súčasne so zadaním úlohy.
 • Platnosť získaných bodov je časovo obmedzená na 3 školské roky od ich získania. Body nie sú platobným prostriedkom ani ho nenahradzujú. Body nie sú prenosné.
 • Body nebudú škole pripísané, ak boli získané v rozpore s dobrými mravmi, boli získané na základe omylu alebo technickej chyby alebo sa ich pridelenie viaže na dôvody, ktoré z akéhokoľvek dôvodu odpadli.
 • Škola zaistí, aby v priebehu každého školského roka:
  • aspoň 1× naplnila nádobu na zber veľmi malého elektroodpadu alebo nádobu na zber použitých batérií a objednala jej odvoz,
  • zúčastnila sa plnenia niektorej z úloh vyhlásených na www.recyklohry.sk.
 • V prípade hromadného zberu elektroodpadu organizovaného školou, sa škole, v prípade vyzbierania väčšieho množstva ako 1 tona elektroodpadu, pripíše na účet školy maximálne 2000 bodov. Škola nemá nárok na pripísanie ďalších bodov nezávisle od väčšieho množstva vyzbieraného elektroodpadu.

V prípade, že škola tieto úlohy nesplní bez toho, aby k tomu boli dané dôvody zvláštneho zreteľa hodné, Organizátor môže účasť školy v programe RECYKLOHRY jednostranne ukončiť; tým nie je dotknuté právo školy na odmeny za už pridelené body.

5. Čerpanie odmien

 • Body získané za zber veľmi malého elektroodpadu, za zber použitých batérií a plnenie vyhlásených úloh s odpadovou problematikou si môžu jednotlivé školy po ich spracovaní v systéme Organizátora za ďalej stanovených podmienok vymeniť za odmeny.
 • Body z bodového účtu je potrebné vyčerpať pred ukončením účasti v programe RECYKLOHRY; po ukončení účasti v programe RECYKLOHRY zaniká škole právo body akýmkoľvek spôsobom čerpať. Po prípadnom znovuzaradení do programu RECYKLOHRY je počiatočný stav bodového účtu 0 bodov.
 • Získané body ani odmeny nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.
 • Pre určenie počtu bodov získaných školou je rozhodujúca evidencia bodov na bodovom účte, ibaže škola preukáže nepochybne, že počet bodov na bodovom účte je nesprávny.
 • Parametre a zobrazenia odmien uvedených v katalógu majú len informatívny charakter.
 • Odmenu si vždy volí škola podľa počtu získaných bodov a objednáva ju prostredníctvom internetových stránok www.recyklohry.sk. Po zvolení a objednaní príslušnej odmeny prostredníctvom internetových stránok www.recyklohry.sk bude z bodového účtu školy odpočítaný zodpovedajúci počet bodov, a to až do minimálneho možného stavu 0 bodov. Ak by bola zvolená odmena, ktorej zodpovedajúca bodová hodnota by bola vyššia než stav bodového účtu školy, objednávka nebude vykonaná/realizovaná.
 • Vybraná a riadne objednaná odmena prostredníctvom internetových stránok www.recyklohry.sk bude zaslaná na adresu školy a na meno kontaktnej osoby uvedenej v prihlasovacom formulári. Štandardný čas doručenia odmeny je 14 dní, maximálne 30 dní. Ak tovar nie je na sklade (napr. z dôvodu vyčerpania skladových zásob, technického zdokonalenia, zmeny vývoja na trhu alebo zásahom vyššej moci), bude škole ponúknutá alternatívna odmena porovnateľnej kvality a druhu. Organizátor si vyhradzuje právo niektorý typ tovaru stiahnuť trvale alebo dočasne z ponuky katalógu. Informácie o tomto kroku sa dozvie škola na telefónnom čísle +421 232 118 801, 0948 405 530 alebo na internetových stránkach www.recyklohry.sk. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobené nesprávne uvedenou adresou, resp. oneskoreným informovaním o zmene adresy, nenesie Organizátor zodpovednosť. Za odmenu zaslanú poštou alebo inou zásielkovou službou, ktorá nebude vyzdvihnutá, prípadne prevzatá v termíne, ktorý bol uvedený na oznámení o uložení zásielky na danej pobočke Slovenskej pošty, š. p., alebo príslušnej zásielkovej služby, nie je možné poskytnúť náhradu bodov.
 • Objednávku odmeny nie je možné spätne zrušiť ani zmeniť.
 • Minimálna hodnota objednávky je 300 bodov.

6. Reklamácie

 • Reklamácie týkajúce sa programu RECYKLOHRY, konkrétne vecných odmien (poškodenie príp. iná závada), musí škola uplatniť výhradne prostredníctvom formulára na stránke www.recyklohry.sk po prihlásenísa na profil školy pomocou zadania IČO a hesla. V prípade, že reklamáciu nebude možné vyriešiť priamo, bude po doriešení reklamácie kontaktná osoba školy informovaná telefonicky alebo písomne a bude jej oznámený výsledok reklamácie. Štandardný čas pre doriešenie reklamácie je jeden mesiac. Ďalšie požiadavky (napr. nedoručenie objednanej odmeny) je možné reklamovať do 10 dní odo dňa, keď sa o záležitosti, ktorá je dôvodom reklamácie, škola dozvedela. Po uplynutí tejto lehoty nie je možné na uplatnenú reklamáciu prihliadať.
 • Na odmeny sa vzťahuje štandardná reklamačná lehota a ďalšie ustanovenie podľa Obchodného zákonníka. Pri každej zasielanej odmene je priložený záručný doklad s jedinečným číslom a kontaktom na dodávateľa odmien. Tento doklad musí byť príjemcom odmeny (školou) zaslaný vždy spolu s reklamovanou odmenou organizátorovi, inak nebude reklamácia riešená. V prípade, že má odmena záručnú lehotu dlhšiu než 24 mesiacov, je nutné sa s reklamáciou po uplynutí 24 mesiacov obrátiť priamo na výrobcu/dodávateľa daného tovaru (odmeny). Informácie o výrobcovi/dodávateľovi tovaru (odmeny) sú uvedené v príbalovom letáku vnútri balenia, prípadne sa je možné obrátiť na telefónnom čísle +421 232 118 801 alebo 0948 405 530, ktorá príslušné informácie poskytne.
 • Odmeny je možné vrátiť iba z dôvodu chyby odmeny nezavinenej školou ako príjemcom odmeny, pričom poštovné hradí škola. V prípade, že je reklamácia uznaná za oprávnenú, je chybný tovar (odmena) opravený či vymenený. Ak nebude možné odmenu opraviť či vymeniť, má škola nárok na vrátenie bodov (pripísanie na bodový účet) vo výške zodpovedajúcej bodovej hodnote príslušnej odmeny.
 • Odmeny vo forme poukážok na tovar alebo služby nie je možné vracať a musia byť vyčerpané v lehote na nich uvedenej. Prípadné reklamácie tovaru či služieb čerpaných na základe poukážky sú už riešené priamo s jednotlivými obchodnými partnermi poskytujúcimi služby alebo tovar.
 • Nedoručená odmena bude riešená výhradne prostredníctvom telefónneho čísla +421 232 118 801, 0948 405 530 alebo prostredníctvom emailovej adresy info@recyklohry.sk.
 • Reklamovaná odmena bude školou vrátená na adresu oznámenú výrobcom/dodávateľom tovaru (odmeny).

7. Výchova k TRIEDENIU A RECYKLÁCII ODPADU

 • Registráciou v programe RECYKLOHRY vzniká Organizátorovi povinnosť dodať škole nádobu na zber drobného elektroodpadu a/alebo zber batérií, pretože touto registráciou zriaďuje škola a Organizátor zberné miesto drobného elektroodpadu a zberné miesto batérií v škole. Vlastníctvo k zberným nádobám na školu neprechádza.
 • Po prihlásení do programu RECYKLOHRY a dokončení registrácie bude škole zdarma dodaná nádoba na zber drobného elektroodpadu a/alebo zber batérií, a to štandardne do 1 mesiaca, najneskôr však do 3 mesiacov od úspešného dokončenia registrácie. Škola zodpovedá za pridelené zberné nádoby a v prípade ich poškodenia alebo straty nesie hmotnú zodpovednosť. Na ochranu zberných nádob škola prijme obvyklé opatrenia slúžiace na ochranu majetku školy. Škola nie je oprávnená odovzdať zbernú nádobu a jej obsah inej osobe než Organizátorovi alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným poverením Organizátora.
 • Organizátor a škola budú spolupracovať pri informovaní žiakov/študentov a ďalších osôb o spôsobe zaistenia zberu drobného elektroodpadu a zberu batérií.
 • Po úplnom naplnení zbernej nádoby si škola prostredníctvom webového formulára na www.recyklohry.sk objedná odvoz elektroodpadu a/alebo batérií. Organizátor je povinný zaistiť odvoz do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. Organizátor je ako užívateľ zberných nádob oprávnený a povinný realizovať odvoz drobného elektroodpadu a použitých batérií zo školy.

8. Ostatné dohody

 • Pravidlá programu RECYKLOHRY je Organizátor oprávnený jednostranne zmeniť alebo upraviť. Organizátor je o takej zmene alebo úprave a dátume účinnosti nového znenia týchto pravidiel povinný informovať školu prihlásenú do programu RECYKLOHRY prostredníctvom elektronickej pošty, a to v dostatočnom časovom predstihu, aspoň 14 dní pred účinnosťou zmeny. Program RECYKLOHRY je koncipovaný ako dlhodobý ekologicko-vzdelávací program, Organizátor si však napriek tomu vyhradzuje právo ukončiť program RECYKLOHRY svojím písomným oznámením s tým, že v takom prípade umožní vo vopred stanovenej lehote, ktorá musí predstavovať aspoň jeden mesiac, a za vopred stanovených podmienok vysporiadania získaných bodov; po uplynutí stanovenej lehoty strácajú nevyčerpané body platnosť. Súčasne Organizátor zaistí sprístupnenie zmien a úprav týchto pravidiel a ich účinnosti aj pomocou ďalších vhodných informačných prostriedkov.
 • Organizátor si ďalej vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať obsah katalógu odmien. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny najmä bodového hodnotenia odmien v katalógu. Organizátor bude pri týchto zmenách zohľadňovať záujem členov programu RECYKLOHRY v maximálnej možnej miere. Členovia programu RECYKLOHRY budú o týchto zmenách informovaní.
 • Organizátor je oprávnený uverejniť školu registrovanú do programu RECYKLOHRY v databáze škôl, prostredníctvom ktorých sa zaisťuje v rámci programu RECYKLOHRY zber drobného elektroodpadu a použitých batérií.

9. Pravidlá zberovej súťaže SMS - Starý Mobil Sem!

 • Súťaž v zbere mobilov bude prebiehať v termíne od 07. septembra do 30. októbra 2021.
 • Škola sa do zberovej súťaže zapojí zaslaním e-mailu na adresu info@recyklohry.sk, v ktorom uvedie súhlas s pravidlami súťaže, meno kontaktnej osoby - koordinátora, telefónne číslo, počet žiakov na škole a počet zberných boxov, ktoré bude na zber potrebovať.
 • Škola sa do zberovej súťaže môže zapojiť dvoma spôsobmi:
  • a) Škola bude odovzdávať mobily bez evidencie jednotlivých žiakov
   • škola získa body na bodový účet školy za odovzdané mobily, škola však nebude zaradená do súťaže jednotlivcov a koordinátorov
  • b) Škola bude odovzdávať mobily s evidenciou jednotlivých žiakov a počtom nimi odovzdaných mobilov
   • škola získa body na bodový účet školy za odovzdané mobily a navyše bude zapojená do súťaže o vecné ceny pre najlepších jednotlivcov a najlepších koordinátorov
 • Každá škola, ktorá sa zapojí do zberovej súťaže, získa za každý odovzdaný kompletný mobil 10 bodov. Po kontrole a prepočítaní mobilov bude škole pripísaný prislúchajúci počet bodov na účet školy.
 • Do zberných boxov sa vhadzujú mobily bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie.
 • Koordinátor zberovej súťaže zaistí, aby sa v zbernom boxe nachádzali len mobily (nie tablety, prehrávače,...) V prípade, že v boxe budú napríklad papiere, plastové fľaše, zvyšky jedla,..... bude škola penalizovaná a to strhnutím 25 % z bodov za zaslanú zásielku.
 • Mobily musia byť zasielané v originálnych zberných boxoch označených nálepkou s logom súťaže a musia byť odosielateľom dostatočne uzavreté a zaistené proti prípadnému otvoreniu a poškodeniu viacnásobným prelepením lepiacou páskou. V prípade nedostatočného zabezpečenia zberného boxu na prepravu, nenesie za stratu mobilov zodpovednosť prepravca ani organizátor.
 • Škola do každého zberného boxu vloží čestné prehlásenie o počte kusov mobilov v boxe. Tlačivo čestného prehlásenia bude voľne prístupné na stránke www.recyklohry.sk v sekcii „Na stiahnutie“. Bude tiež v každom zbernom boxe, ktorý si škola na zber mobilov objedná. Ak sa škola zapája aj do evidencie žiakov, zašle evidenčný list žiakov na email: info@recyklohry.sk, v predmete správy musí byť uvedené IČO školy - Evidencia žiakov. Evidenčný list je prístupný na internetovej stránke v sekcii „Na stiahnutie“. Evidencia žiakov zahŕňa evidovanie mena žiaka, triedu a počet odovzdaných mobilov.
 • Odvoz zberných boxov s mobilmi škola objedná cez formulár na odvoz mobilov, ktorý je na web stránke www.recyklohry.sk. Odvoz bude realizovaný cez kuriérsku službu DPD.
 • Škola môže objednať odvoz mobilov cez web stránku www.recyklohry.sk hocikedy počas vyhlásenia súťaže. Najneskôr však 30.10.2021.
 • V prípade, že bude po prepočítaní v zbernom boxe menší počet mobilov ako bude uvedený v čestnom prehlásení, bude:
  • pri evidencii na žiaka - o dané % ponížený počet zozbieraných mobilov u všetkých žiakov danej školy
  • bez evidencie na žiaka – o daný počet chýbajúcich mobilov upravený celkový počet odovzdaných mobilov
 • Škola, ktorá sa zapojí do zberu mobilov, bez ohľadu na evidenciu žiakov, bude zaradená do súťaže o tieto ceny:
  • Najúspešnejšia škola v zbere mobilov na počet žiakov získa
   • 1. – 5. cena – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole alebo obci
   •         (podmienky odmeny na konci pravidiel)
  • V kategórii MŠ a 1.st. ZŠ
   • 6. – 8. cena – Environmentálne divadielko od Show DeTom
   •         (termín divadielka bude dohodnutý s každou školou individuálne)
  • V kategórií 2.st. ZŠ a SŠ
   • 6. – 8. cena – 30 x lístky do siete kín Cinemax
 • Okrem toho škola, ktorá bude viesť evidenciu žiakov, súťaží aj o tieto ceny:
  • Najúspešnejší jednotlivec (žiak, študent) – v tomto prípade musí koordinátor robiť evidenciu žiakov, odmenených bude 50 žiakov, ktorí odovzdajú najväčší počet mobilov (neplatí pravidlo len jedného víťaza len z jednej školy, tj. z jednej školy môžu byť ocenení aj viacerí žiaci, ak dosiahnu v počte odovzdaných mobilov najlepšie výsledky). Odmena pre najlepších jednotlivcov bude novučký tablet HUAWEI MEDIAPAD T5 10 LTE BLACK
  • Najúspešnejší koordinátor80 koordinátorov, ktorí viedli evidenciu žiakov, a ktorých školy nazbierali najviac mobilov v prepočte na počet žiakov školy. Odmenou pre koordinátorov bude 50 eurová darčeková poukážka CADHOC
 • V prípade rovnakých výsledkov v rámci zberu (odmeny pre žiakov a koordinátorov) pristúpime k žrebovaniu výhercov, ak prevýši počet výhercov počet stanovených výhier.
  • Okrem toho bude vyžrebovaných ďalších 100 žiakov zo všetkých zúčastnených žiakov, ktorí budú odmenení nasledovne:
   • 15 ks ročného predplatného environmentálneho časopisu Stromáčik (prvých 15 detí z kategórie MŠ, 1.a2.trieda ZŠ)
   • 85 ks kníh s environmentálnou témou (podľa veku vyžrebovaných)
  • Zo všetkých koordinátorov (aj tých, ktorý nebudú robiť evidenciu žiakov) v kategórii MŠ, 1.st. ZŠ vyžrebujeme 10, ktorí získajú ročenku environmentálneho časopisu Stromáčik, v ktorej nájdu množstvo skvelých nápadov, článkov a kvízov, ktorými budú môcť obohatiť svoje hodiny.
 • V rámci žrebovania odmien pre žiakov sa znásobuje počet účasti žrebovania podľa prineseného počtu MT, t.j. (koľko MT donesie žiak, toľko krát je zaradený do žrebovania). Zo žrebovania sú vylúčený žiaci, ktorí donesú najviac MT a budú odmenení v rámci zberu MT.
 • Podmienky a realizácia financovania zeleného nápadu:
  • Päť najúspešnejších škôl, ktoré vyzbierajú najviac mobilov v prepočte na počet žiakov na škole, získa financovanie zeleného projektu do výšky 1 000 € od Orange Slovensko.
  • Cieľom zelených nápadov by malo byť:
   • zveľadenie verejných priestorov v škole či v obci, ktoré majú význam pre miestnu komunitu, vychádzajú z jej aktuálnych potrieb a reagujú na ich naplnenie či vyriešenie existujúceho nedostatku s ohľadom na životné prostredie (napr. obnova, skrášlenie verejných priestranstiev, oddychových zón, parkov, ihrísk, športovísk a pod.)
   • ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia – znižovanie negatívnych dopadov na prostredie školy či obce, “zelené” riešenia na zlepšenie existujúceho stavu, podpora separovania odpadu, čistenie vodných tokov a ich okolia, využitie alternatívnych zdrojov energie a pod.
  • Priebeh realizácie:
   • škola predloží návrh projektu (môže spolupracovať s obcou, magistrátom, mimovládnou organizáciou, miestnym neformálnym združením občanov apod.) do 15.januára 2022
   • návrh projektu posúdi a schváli hodnotiaca komisia v Orange a bude informovať žiadateľa do 31. januára 2022
   • Orange so žiadateľom uzavrie darovaciu zmluvu a prevedie finančné prostriedky na účet žiadateľa do 15. apríla 2022
   • škola/žiadateľ zrealizuje projekt do 30.júna 2022, resp. podľa dohody
  • V prípade, že škola nestihne do 15. januára 2022 poslať návrh zeleného projektu, poprípade nebude mať záujem o túto odmenu, cena bude ponúknutá ďalšej škole v poradí.
1302
registrovaných škôl
COOKIES
Recyklohry potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.