Zásady spracovania osobných údajov pre účastníkov aktivít realizovaných neziskovou organizáciou Recyklohry podľa GDPR

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre účastníkov projektu realizovanom Neziskovou organizáciou  Recyklohry, podľa GDPR vydaných spoločnosťou Nezisková organizácia Recyklohry, IČO 45740836, DIČ 2023767746, so sídlom Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, ( "Zásady" a "NO Recyklohry") je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje NO Recyklohry (ako správca) spracováva o fyzických osobách pri spolupráci na realizácii osvetovo vzdelávacích aktivít, poskytovaní služieb, zasielaní odmien z katalógu odmien na www.recyklohry.sk a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných NO Recyklohry, na aké účely a ako dlho NO Recyklohry tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patria.

 

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zástupcov školských zariadení spolupracujúcich na aktivitách realizovaných NO Recyklohry, návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných NO Recyklohry a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcich ich postaveniu voči NO Recyklohry. Školské zariadenia a ďalšie organizácie zapojené do realizácie aktivít sú pre účely týchto Zásad naďalej nazývané "Účastníkmi".

 

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“).

 

 1. Kategória osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je NO Recyklohry schopná identifikovať. Pri spolupráci na osvetových a zberových aktivitách organizovaných NO Recyklohry a v súvislosti s poskytovaním služieb môže dôjsť zo strany NO Recyklohry k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov.

 

 1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Tieto údaje sú potrebné pre zapojenie Účastníkov do aktivít, prípadne pre uzatvorenie a plnenie zmlúv. Osobné údaje identifikujú kontaktné osoby a osoby zastupujúce Účastníkov pri zapojení do aktivít NO Recyklohry. Jedná sa najmä o tieto identifikačné údaje:

 

akademický titul

meno a priezvisko

funkcie v organizačnej štruktúre Účastníka

kontaktné telefónne číslo

kontaktný e-mail

Identifikačné údaje Účastníka:

 

názov Účastníka

IČO, DIČ

adresa sídla Účastníka

adresa zberného miesta

adresa na sociálnej sieti, adresa web stránky

 

 1. Údaje o aktivite Účastníka v rámci jednotlivých aktivít projektu Recyklohry

aktivita (osvetová, zberová, nákup odmien z katalógu, ...)

pohyby bodového konta Účastníka

 

 1. Účely, právne dôvody a doba spracovania osobných údajov

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe registrácie Účastníka do projektu Recyklohry, oprávneného záujmu NO Recyklohry, čím je myslená najmä efektívna spolupráca s Účastníkmi pri realizácii osvetových a zberových aktivít alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iných iba na základe súhlasu.

 

 1. Spracovanie z dôvodu plnenia predmetu spolupráce na základe registrácie Účastníka do projektu Recyklohry

Poskytnutie osobných údajov potrebných pre plnenie predmetu spolupráce na základe registrácie Účastníka prebieha prostredníctvom elektronického formulára na www.recyklohry.sk. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby spojené s realizáciou aktivít poskytovať.

 

Ide najmä o tieto základné čiastkové aktivity v rámci projektu Recyklohry:

 

oslovenie ponukou osvetových a zberových aktivít

elektronická a telefonická komunikácia v rámci spolupráce pri realizácii osvetových a zberových aktivít

zabezpečenie distribúcie odmien z katalógu na www.recyklohry.sk

zdieľanie údajov medzi NO Recyklohry a partnermi, podporovateľmi a dodávateľmi s cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu osvetových a zberových aktivít

evidencia a archivácia po dobu spolupráce účastníka na aktivitách alebo do odvolania súhlasu

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

 1. Spracovávanie údajov kontaktných osôb Účastníkov projektov so súhlasom na marketingové účely účinným od 25. 5. 2018

Na základe udeleného súhlasu NO Recyklohry ako správca údajov spracováva samostatne alebo prostredníctvom svojho spracovateľa zabezpečujúceho pre správcu marketing [1] a rozosielanie obchodných oznámení. Na marketingové účely budú spracovávané osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefón a e-mail.

 

Na základe § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, je správca oprávnený používať elektronickú adresu, na šírenie obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré už poskytol. V týchto prípadoch platí, že tak možno činiť až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany Účastníka.

 

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov za marketingovým účelom je dobrovoľné. Osobné údaje bude NO Recyklohry ako správca spracovávať manuálne, automaticky v elektronickej a listinnej podobe po dobu zapojenia Účastníka do projektov a to odo dňa udelenia súhlasu so spracovaním. Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať úplne alebo čiastočne a to listom doručeným do sídla NO Recyklohry alebo na e-mail info@recyklohry.sk.

 

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov

NO Recyklohry pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané od NO Recyklohry, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od NO Recyklohry a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o správu IT systémov, zabezpečenie zvozov, recykláciu a likvidáciu elektrozariadení, batérií a tonerov do tlačiarní, zabezpečenie prevádzky katalógu odmien a ich distribúcie, atď. S každým dodávateľom či partnerom uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti k ochrane a zabezpečenie osobných údajov. Aktuálny zoznam spracovateľov je tu:

 

Partneri Neziskovej organizácie Recyklohry:

ASEKOL SK, s.r.o. so sídlom Bratislava, Lamačská cesta 45, PSČ 841 03, IČO:  45602689

Cart4Future, s.r.o. so sídlom Brno, Přívrat 1963/30, Žabovřesky, 616 00, IČO: 29281156

 

Dodávatelia Recyklohry:

 

W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. so sídlom Praha 4, Na strži 2102/61a, PSČ 140 00, IČO: 26172321

 

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

 1. Spôsob spracovania osobných údajov

NO Recyklohry spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. NO Recyklohry vedie evidenciu všetkých automatizovaných činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

 

 1. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre NO Recyklohry identifikovateľná fyzickou osobou a preukáže NO Recyklohry svoju totožnosť, nasledujúce práva.

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od NO Recyklohry:

 • potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanú dobu spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaní,
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude NO Recyklohry oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adresu sídla NO Recyklohry.

 

 1. Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude NO Recyklohry spracovávať. Účastník, resp. Dotknutá osoba má tiež povinnosť oznámiť zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinná poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré sú o ňom spracovávané, nie sú presné. Oprava sa vykoná bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné zaslať na adresu info@recyklohry.sk.

 

 1. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak NO Recyklohry nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. NO Recyklohry má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazaniu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť písomne na adresu sídla NO Recyklohry.

 1. Právo na obmedzenie spracovanie

Podľa čl. 18 nariadenia bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne na adresu sídla spoločnosti NO Recyklohry.

 

 1. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 nariadenia má subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu NO Recyklohry.

 

V prípade, že NO Recyklohry nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, NO Recyklohry spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla NO Recyklohry.

 

 1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov účinný od 25. 5. 2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť zrozumiteľným a výslovným prejavom vôle, a to písomne na adrese sídla NO Recyklohry.

 

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@recyklohry.sk, alebo na telefónnej linke projektu uvedený 02 3211 8801.

 

 1. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Poskytovanie vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, nie ste povinný nám ich poskytnúť, ale bez ich poskytnutia nebude možné poskytnúť vám účasť v projekte Recyklohry.

 

AKO A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

 

Nezisková organizácia Recyklohry

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

 

Mgr. Alena Magyarics

telefón: +421 2 3211 8801, 0948 405 530 , e-mail: info@recyklohry.sk

1301
registrovaných škôl
COOKIES
Recyklohry potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.