Pravidlá projektu

RECYKLOHRANÍ je dlouhodobý školní recyklační program založený společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o. (dále společně jen „Zakladatelé“), který si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách (dále jen „školy“), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Od 1. januára 2011 je jediným a výhradným organizátorom projektu spoločnosť recyklohrani, o.p.s. (ďalej len "organizátor").

Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ umožní školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

1 Členstvo v programe recyklohranie a jeho princíp

 • Členem školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ (dále jen „program RECYKLOHRANÍ“), se může bezplatně stát každá škola, jež má právní subjektivitu (tj. má přiděleno identifikační číslo: 1 IČ = 1 subjekt v programu RECYKLOHRANÍ), která se prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.recyklohrani.cz přihlásí do programu RECYKLOHRANÍ a obdrží potvrzení o úspěšné registraci prostřednictvím kontaktního e-mailu. Škola je povinna vyplnit registrační formulář pravdivě a úplně.
 • Program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám získávat v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou a na základě zpětného odběru drobného vysloužilého elektrozařízení a použitých baterií na vlastní, tzv. bodový, účet body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které může škola čerpat v souladu s těmito pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Na základě programu RECYKLOHRANÍ bude zároveň ve škole umístěna nádoba na zpětný odběr drobných elektrozařízení a box na zpětný odběr baterií.
 • Poskytnutím kontaktných údajov do programu recyklohranie dáva škola súhlas s ich využívaním na účely programu recyklohranie, zejména pro zasílání nabídky odměn, informací o akcích programu RECYKLOHRANÍ apod. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat, a to zasláním odvolání na adresu Organizátora: Recyklohraní,o.p.s. Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, nebo na jeho email: info@recyklohry.sk
 • Škola môže ukončiť účasť v programe recyklohranie len písomným oznámením o ukončení účasti. Písemné oznámení o ukončení účasti musí být doručeno na adresu Organizátora: Recyklohraní,o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 nebo na email Organizátora: info@recyklohry.sk. Ukončit účast školy v programu RECYKLOHRANÍ může také Organizátor na základě opakovaného či zvlášť hrubého porušování těchto pravidel. V případě ukončení účasti je škola povinna vrátit přidělenou sběrnou nádobu na drobné elektrozařízení a sběrný box na baterie v původním stavu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení své účasti v programu RECYKLOHRANÍ. Organizátor je oprávněn nepřijmout do programu RECYKLOHRANÍ školu, pokud jsou k tomu dány závažné důvody, zejména pokud se jedná o subjekt, který v minulosti zneužil výhody a/nebo mechanismus tohoto programu.

2 Prihlásenie do programu a bezpečnosť

 • Škola je povinná zabezpečiť, aby jej menom komunikovali a jednali s organizátorom len osoby k tomu oprávnené.
 • Pro komunikaci v programu RECYKLOHRANÍ se škola přihlašuje pomocí svého uživatelského jména (= identifikační číslo, IČ) a hesla (zadaným při registraci), které obdrží po dokončení registrace na emailovou adresu kontaktní osoby, zadanou do registračního formuláře. V zájmu vlastní bezpečnosti je škola povinna uchovávat registrační údaje, zejména heslo, v tajnosti. Škola nese plnou odpovědnost za jakékoli zneužití svých registračních údajů, zejména hesla.
 • Přihlášením do programu RECYKLOHRANÍ škola akceptuje tato pravidla, včetně jejich případných změn provedených v souladu s těmito pravidly.

3 Obsluha programu a informácie o bodoch

 • Informace o programu RECYKLOHRANÍ, registrační formulář, pravidla projektu, kontakty, materiály ke stažení, přehled úkolů s odpadovou tematikou a katalog odměn, jsou školám bez nutnosti přihlášení se k dispozici na internetových stránkách www.recyklohrani.cz.
 • Informace o škole, aktuálním stavu bodů na kontě školy a jejich pohybu a formuláře na objednání odvozu sběrné nádoby na drobné elektrozařízení nebo sběrného boxu na baterie, jsou dostupné pouze po zadání uživatelského jména a hesla na www.recyklohrani.cz nebo poskytovány na Modré lince.
 • Telefonní číslo Modré linky je 844 100 101 (volání z pevné linky je účtováno jako místní hovor do pevné sítě, volání z mobilního telefonu jako hovor do pevné sítě dle sazby operátora).
 • Případné dotazy je možno také zasílat na e-mailovou adresu info@recyklohry.sk.

4 Zbieranie bodov

  • V rámci programu RECYKLOHRANÍ získavajú jednotlivé školy body:
  • Za každý celý 1 kg čisté hmotnosti odevzdaných baterií bude škole připsáno na bodový účet 5 bodů v případě, že hmotnost sběrné nádoby (jejíž maximální kapacita je 22 kg) dosáhne minimálně 20 kg. Pokud škola odevzdá nádobu o hmotnosti 19, až 12 kg získá za každý 1kg baterií 4 body. V případě odevzdání nádoby s nižší hmotností než je 12 kg, získá škola za 1kg baterií pouze 2 body.
  • Za každý celý 1 kg čisté hmotnosti odevzdaných drobných elektrozařízení budou škole připsány na bodový účet 3 body, za každý 1kg čisté hmotnosti PC monitorů nebo TV obrazovek získá škola 1 bod, velká bílá technika (ledničky, sporáky, myčky, pračky…) je bez bodového hodnocení a škola může nechat tyto spotřebiče odvést pouze v případě, že dříve sloužily její přímé potřebě.
  • Škola je povinna naplněnou sběrnou nádobu na drobné elektrozařízení/box na baterie řádně označit transportním štítkem a připravit k odvozu. Rovněž PC, monitory a TV obrazovky musí být označeny štítky s čárovými kódy. V případě opakovaného marného výjezdu (tzn. baterie/ elektrozařízení, jejichž odvoz škola objednala, nejsou připraveny k odvozu) může být škola z projektu RECYKLOHRANÍ vyloučena. Bude-li ze školy odvezena naplněná sběrná nádoba s drobným elektrozařízením/box s bateriemi, která/ý nebude řádně označen, škole zaniká nárok na body za odevzdané elektrozařízení/baterie.
  • Body za sběr baterií a elektrozařízení budou škole připsány na bodový účet vždy po uskutečnění jejich svozu a vyhodnocení (hmotnosti, čistoty), a to nejpozději do 14 dnů od provedení svozu.
  • Zakladatelé a Organizátor mají právo změnit systém bodového hodnocení za zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení. Na tuto skutečnost budou školy upozorněny prostřednictvím webových stránek projektu RECYKLOHRANÍ a rovněž prostřednictvím e-mailu.
  • Za splnění úkolu vyhlášeného na www.recyklohrani.cz bude škole přidělen počet bodů odpovídající obtížnosti a kvalitě zpracování úkolu, který bude vždy upřesněn při jeho zadání. Body za splnění úkolu vyhlášeného na www.recyklohrani.cz budou škole připsány v termínu uvedeném v zadání úkolu.
 • Speciální bonusové body mohou být rovněž uděleny při splnění podmínek speciálně vyhlášených akcí na webových stránkách www.recyklohrani.cz. O speciálních akcích bude vždy škola informována prostřednictvím webových stránek projektu a e- mailem.
 • Platnost všech získaných bodů jsou vždy tři školní roky. Školní rok je počítán v období od 1. září jednoho roku do 31. srpna roku následujícího. Body nejsou platebním prostředkem ani jej nenahrazují. Body nejsou přenosné.
 • Body nebudou škole připsány, pokud byly získány v rozporu s dobrými mravy, byly získány na základě omylu nebo technické chyby nebo se jejich přidělení váže na důvody, které z jakéhokoli důvodu odpadly.
 • Škola zabezpečí, aby v priebehu každého školského roka:
  • aspoň 1x naplnila nádobu na zber batérií a objednala jej odvoz
  • alespoň 1x naplnila nádobu na sběr drobných elektrozařízení (postačuje naplnění z 80%) a objednala její odvoz
  • zúčastnila sa plnenia niektorej z úloh vyhlásených na www.recyklohry.sk.
 • V případě, že škola tyto úkoly nesplní, aniž by k tomu byly dány důvody zvláštního zřetele hodné, Organizátor může účast školy v programu RECYKLOHRANÍ jednostranně ukončit; tím není dotčeno právo školy na odměny za již přidělené body.

5 Čerpanie odmien

 • Body získané za plnění vyhlášených úkolů s odpadovou problematikou a sběr baterií a drobných elektrozařízení si mohou jednotlivé školy po jejich zpracování v systému Organizátora za dále stanovených podmínek vyměnit za odměny.
 • Body z bodového účtu je třeba vyčerpat před vypršením jejich platnosti a rovněž před ukončením účasti školy v programu RECYKLOHRANÍ; po ukončení účasti v programu RECYKLOHRANÍ zaniká škole právo body jakýmkoli způsobem čerpat. Po případném znovuzařazení do programu RECYKLOHRANÍ je počáteční stav bodového účtu 0 bodů.
 • Získané body ani odmeny nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.
 • Pro určení počtu bodů získaných školou je rozhodující evidence bodů na bodovém účtu, ledaže škola prokáže nepochybně, že počet bodů na bodovém účtu je nesprávný.
 • Parametre a zobrazenie odmien uvedených v katalógu majú len informatívny charakter.
 • Vybraná a řádně objednaná odměna prostřednictvím internetových stránek www.recyklohrani.cz bude zaslána na adresu školy a na jméno kontaktní osoby uvedené v přihlašovacím formuláři. Standardní doba doručení odměny je 14 pracovních dní, maximálně 30 pracovních dní. Pokud zboží není na skladě (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci), bude škole nabídnuta alternativní odměna srovnatelné kvality a druhu. Organizátor si vyhradzuje právo niektorý typ tovaru stiahnuť trvalo alebo dočasne z ponuky katalógu. Informace o tomto kroku se dozví škola na Modré lince <b>844 100 101</b> nebo internetových stránkách www.recyklohrani.cz. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy, nenese Organizátor odpovědnost. Za odměnu zaslanou poštou nebo jinou zásilkovou službou, která nebude vyzvednuta, popřípadě převzata v termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, nebo příslušné zásilkové služby, nelze poskytnout náhradu bodů.
 • Objednávku odmeny nemožno spätne zrušiť ani zmeniť.

6 Reklamácia

 • Reklamace týkající se programu RECYKLOHRANÍ (zejména stav bodového účtu a objednávka odměn) musí škola uplatnit výhradně prostřednictvím e-mailové adresy info@recyklohry.sk. V případě, že reklamaci nebude možné vyřešit přímo, bude po dořešení reklamace kontaktní osoba školy informována telefonicky nebo písemně a bude jí oznámen výsledek reklamace. Štandardná doba pre vyriešenie reklamácie je jeden mesiac. Bodové transakce a další požadavky (např. nedoručení objednané odměny) lze reklamovat do 10 dnů ode dne, kdy se o záležitosti, která je důvodem reklamace, škola dozvěděla. Po uplynutí tejto lehoty nemožno k uplatnenej reklamácii prihliadať.
 • Na odměny se vztahuje standardní reklamační lhůta a další ustanovení dle obchodního zákoníku. U každé zasílané odměny je přiložen záruční doklad s jedinečným číslem a kontaktem na dodavatele odměn. Tento doklad musí být příjemcem odměny (školou) zaslán vždy spolu s reklamovanou odměnou organizátorovi, jinak nebude reklamace řešena. V případě, že má odměna záruční lhůtu delší než 24 měsíců, je nutné se s reklamací po uplynutí 24 měsíců obrátit přímo na výrobce/dodavatele daného zboží (odměny). Informace o výrobci/dodavateli zboží (odměny) jsou uvedeny v příbalovém letáku uvnitř balení, případně se lze obrátit na Modrou linku, která příslušné informace poskytne.
 • Odměny lze vrátit pouze z důvodu vady odměny nezaviněné školou jako příjemcem odměny, přičemž poštovné hradí škola. V případě, že je reklamace uznána oprávněnou, je vadné zboží (odměna) opraveno či vyměněno. Nebude-li možné odměnu opravit či vyměnit, má škola nárok na vrácení bodů (připsání na bodový účet) ve výši odpovídající bodové hodnotě příslušné odměny.
 • Odměny ve formě poukázek na zboží nebo služby nelze vracet a musí být vyčerpány ve lhůtě na nich uvedené. Případné reklamace zboží či služeb čerpaných na základě poukázky jsou již řešeny přímo s jednotlivými obchodními partnery poskytujícími služby nebo zboží.
 • Nedoručená odměna bude řešena výhradně prostřednictvím Modré linky nebo prostřednictvím emailové adresy info@recyklohry.sk.
 • Reklamovaná odměna bude školou vrácena na adresu sdělenou operátorem Modré linky nebo na adresu: Recyklohraní,o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6.

7 Výchova ku spätnému odberu

 • Registrací v programu RECYKLOHRANÍ vzniká Organizátorovi povinnost dodat škole nádobu na sběr drobných elektrozařízení a box na sběr baterií a akumulátorů, neboť touto registrací zřizují škola a Organizátor místo zpětného odběru baterií a akumulátorů a místo zpětného odběru drobných elektrozařízení ve škole. Vlastníctvo k zberným nádobám na školu neprechádza.
 • Po přihlášení do programu RECYKLOHRANÍ a dokončení registrace budou škole zdarma dodány nádoby na sběr elektrozařízení a baterií, a to standardně do 1 měsíce, nejpozději však do 2 měsíců od úspěšného dokončení registrace. Škola zodpovídá za přidělenou sběrnou nádobu a sběrný box a v případě jejich poškození nebo ztráty nese hmotnou odpovědnost. K ochraně sběrné nádoby a boxu škola přijme obvyklá opatření sloužící k ochraně majetku školy. Škola není oprávněna předat sběrné nádoby a/nebo jejich obsah jiné osobě než Organizátorovi nebo osobě, která se prokáže písemným pověřením Organizátora.
 • Organizátor a škola budou spolupracovat při informování žáků/studentů a dalších osob o způsobu zajištění zpětného odběru přenosných baterií a drobných elektrozařízení.
 • Po úplném naplnění sběrné nádoby (tj. alespoň 80 % jejího objemu v případě sběrné nádoby na drobné elektrozařízení) si škola prostřednictvím webového formuláře na www.recyklohrani.cz objedná odvoz baterií (který garantuje společnost ECOBAT s.r.o.) nebo elektrozařízení (který garantuje společnost ASEKOL s.r.o.). Příslušná společnost je povinna zajistit odvoz do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • Zakladatelé jsou oprávněni a povinni zpětně odebírat použité baterie a akumulátory (společnost ECOBAT, s.r.o.) a elektrozařízení (společnost ASEKOL, s.r.o.) ve škole. Místo zpětného odběru neslouží ke zpětnému odběru automobilových či průmyslových baterií a akumulátorů.

8 Ostatné dojednania

 • Pravidla programu RECYKLOHRANÍ je Organizátor oprávněn jednostranně změnit nebo upravit. Organizátor je o takové změně nebo úpravě a datu účinnosti nového znění těchto pravidel povinen informovat školu přihlášenou do programu RECYKLOHRANÍ prostřednictvím elektronické pošty, a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň pak 14 dní před účinností změny.
 • Program RECYKLOHRANÍ je koncipován jako dlouhodobý ekologicko-vzdělávací program, Organizátor si však přesto vyhrazuje právo ukončit program RECYKLOHRANÍ svým písemným oznámením s tím, že v takovém případě umožní v předem stanovené lhůtě, která musí činit alespoň jeden měsíc, a za předem stanovených podmínek vypořádání získaných bodů; po uplynutí stanovené lhůty pozbývají nevyčerpané body platnosti. Současně Organizátor zajistí zpřístupnění změn a úprav těchto pravidel a jejich účinnosti i pomocí dalších vhodných informačních prostředků.
 • Organizátor si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat obsah katalogu odměn. Organizátor si vyhrazuje právo změny zejména bodového hodnocení odměn v katalogu. Organizátor bude při těchto změnách zohledňovat zájem členů programu RECYKLOHRANÍ v maximální možné míře. Členové programu RECYKLOHRANÍ budou o těchto změnách informováni prostřednictvím webových stránek a e-mailu.
 • Organizátor je oprávněn uveřejnit školu registrovanou do programu RECYKLOHRANÍ v databázi škol, jejichž prostřednictvím se zajišťuje v rámci programu RECYKLOHRANÍ zpětný odběr elektrozařízení a baterií a akumulátorů.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

1260 registrovaných škôl

Nie je nainštalovaný flash plugin.